Przejdź do treści

Zasady BHP

Technika

REGULAMIN PRACOWNI TECHNICZNEJ

Uczeń ma prawo:

   Znać program nauczania techniki w danym roku szkolnym.

   Znać na bieżąco oceny z przedmiotu.

   Zgłaszać nauczycielowi wnioski dotyczące przebiegu zajęć.

   Uczestniczyć w konkursach wiedzy technicznej.

   Korzystać z narzędzi, urządzeń i materiałów znajdujących się w pracowni.

Uczeń ma obowiązek:

   Systematycznie wzbogacać swoje wiadomości i umiejętności techniczne.

   Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

   Przestrzegać zasad organizacji pracy.

   Szanować mienie pracowni.

   Dbać o estetykę, ład i porządek w pomieszczeniu pracowni.

   Dbać o oszczędne wykorzystanie materiałów.

   Wykonywać polecenia nauczyciela.

   Przestrzegać regulaminu pracowni.

Uczeń przestrzega następujących zasad organizacyjnych:

   Uczniowie wchodzą do pracowni po dzwonku na lekcję.

   Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerwy.

   Uczniowie prowadzą systematycznie zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

   Uczniowie korzystają z urządzeń i maszyn po udzielonym instruktażu i pod nadzorem nauczyciela.

   Uczniowie korzystają z narzędzi, sprzętu i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

   Fakt uszkodzenia sprzętu lub narzędzia należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.

   Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy ucznia) odpowiada materialnie uczeń lub zespół klasowy.

   Uczniowie przestrzegają przepisów BHP omówionych w toku zajęć.

   Utrzymanie ładu i porządku w pracowni oraz sprzątanie miejsca pracy należy do obowiązków ucznia.

Uczniowi kategorycznie zabrania się:

   Samowolnie włączać (uruchamiać) urządzenia techniczne.

   Dotykać części maszyn będących w ruchu.

BHP

PRZEPISY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE

W PRACOWNI TECHNICZNEJ


   Uczeń pracuje według wskazań nauczyciela i zgodnie z przepisami BHP omówionymi w toku zajęć.

   Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim instruktażu nauczyciela.

   Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.

   Do poszczególnych rodzajów obróbki należy stosować odpowiednie narzędzia.

   Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany w stronę ciała ludzkiego.

   Nie pracować uszkodzonymi narzędziami.

   Przestrzegać czystości, ładu i porządku na stanowisku pracy.

   Urządzenia elektryczne można włączać do sieci 230 V tylko za zgodą nauczyciela.

   O każdym uszkodzeniu ciała należy meldować nauczycielowi.

©marekerstudio 2020
Wróć do spisu treści