Przejdź do treści

Kryteria oceniania

Technika

Przedmiotowe zasady oceniania

Założenia ogólne oceniania:
– oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
– na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę,
– na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom),
– na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:
– aktywność na lekcjach,
– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,
– zadania dodatkowe,
– odpowiedzi ustne,
– testy,
– zadania domowe,
– przygotowanie uczniów do zajęć.
Zasady oceniania:
– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;
– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności
(wywiązanie się w terminie);
– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega
ocenie;
– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;
– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu;
– za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje „–”;
– za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z 2-tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do 2 tygodni;
– czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min;
– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:
• 100% + zadanie dodatkowe – ocena celująca,
• 100–91% – ocena bardzo dobra,
• 90–75% – ocena dobra,
• 74–51% – ocena dostateczna,
• 50–3
0% – ocena dopuszczająca,
• mniej niż
29% – ocena niedostateczna;
– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym
terminie;
– przy realizacji zadań oceniane będą:
• przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,
• umiejętność zarządzania informacją,
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
• przestrzeganie prawa i zasad współżycia,
• umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;
– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując
i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);
– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości
i umiejętności.
Aktywność na lekcjach oraz jej brak będą oceniane następująco:
– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
• gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
• podejmowanie merytorycznej dyskusji,
• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
• wykonanie pomocy do pracowni,
• inne;
– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:
• zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,
• niszczy prace kolegów,
• nie przestrzega regulaminu pracowni,
• inne;
– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:
• „bdb” za +, +, +, +,
• „db” za +, +, +, –,
• „dst” za +, +, – , –,
• „dps” za +, – , – , –,
•„ndst” za – , – , – , –.

©marekerstudio 2020
Wróć do spisu treści